Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden glendi

Gevestigd te Mandenmaker 8 6031 JK Nederweert, KvK-nummer: 83505490

Artikel 1. Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen tussen Glendi (hierna: “Glendi”) en Opdrachtgever, alsmede de uitvoering van die overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet nadrukkelijk en schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, is afgeweken. 

1.2 Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door Glendi niet aanvaard en zijn derhalve niet van toepassing, tenzij schriftelijk door Glendi aanvaard. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn dan wel worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Opdrachtgever en Glendi zullen bij nietige c.q. vernietigde bepalingen in overleg treden ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk de geest en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht zullen worden genomen. 

1.3 Glendi is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever verklaart zich op voorhand akkoord met deze wijziging. De laatst geldende algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 2. Aanbieding 

2.1 Iedere aanbieding geschiedt vrijblijvend via een offerte en is tot 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij anders uit de offerte blijkt. 

2.2 Het is Glendi ten allen tijden toegestaan een offerte schriftelijk in te trekken. 

2.3 Elke aanbieding van Glendi is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie. Voor zover deze door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie onjuist en/of onvolledig mochten zijn, dan is de Opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk. 

2.4 Een overeenkomst (en eventuele wijzigingen daarvan) komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding door Glendi dan wel door een begin van uitvoering door Glendi. 

Artikel 3. Prijzen 

3.1 De prijzen genoemd in de offerte en orderbevestiging zijn excl. BTW, tenzij anders aangegeven. 3.2 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst komen voor rekening van Glendi. Een prijsverhoging na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mag aan de Opdrachtgever worden doorbelast zonder dat dit voor de Opdrachtgever recht geeft tot ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 4. Informatie 

4.1 Opdrachtgever dient zichzelf volledig, met eigen kennis van zaken en onder eigen verantwoordelijkheid, te vergewissen welke diensten van Glendi worden afgenomen. Opdrachtgever erkent daarbij ook complete informatie van Glendi te hebben verkregen over de werking, de (technische)mogelijkheden en de prijzen behorende bij de dienstverlening van Glendi. 4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Glendi verstrekte informatie en/of verstrekte gegevens. 

Artikel 5. Betaling 

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling aan Glendi binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 

5.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om een betalingsverplichting tegenover Glendi op te schorten. Noch is korting c.q. verrekening toegestaan. 

5.3 Alvorens te leveren is Glendi gerechtigd om van Opdrachtgever een voorschot te verlangen. Bovendien in geval Glendi vreest dat Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, is Glendi ook gerechtigd om voldoende zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen. 

5.4 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. De Opdrachtgever is dan vanaf het verstrijken van de betalingsdatum bedoeld in artikel 5.1 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente is verschuldigd. 

5.5 Indien Glendi de uitvoering van de overeenkomst in gedeelte uitvoert, is deze gerechtigd om bij elke deellevering betaling te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de Opdrachtgever een deelfactuur. 

5.6 Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede tot voldoening van de door Glendi gemaakte kosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht op openstaande vordering. 

5.7 Voor rekening van Opdrachtgever komen alle werkelijke kosten verbonden aan incasso van de vordering(en) op de Opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder ook mede begrepen het honorarium van een advocaat. Indien de Opdrachtgever als consument handelt, gelden de bepalingen van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. 

5.8 Glendi heeft door het enkel plaatsvinden van een van onderstaande omstandigheden het recht te zijner keuze de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, hetzij alle openstaande vorderingen terstond opeisbaar te laten zijn, zonder nadere ingebrekestelling: a. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard, dan wel er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd; b. Indien de Opdrachtgever komt te overlijden; c. Indien de Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf; d. Indien de Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen. e. Indien de Opdrachtgever weigert althans nalaat zekerheid te verstrekken zoals hiervoor in lid 3 bedoeld.

Artikel 6. Annulering 

6.1 Bij annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is deze schadevergoeding verschuldigd van minimaal 25% van hetgeen de Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 100%, indien de annulering van een overeenkomst door de Opdrachtgever geschiedt terwijl de Opdrachtgever er al van in kennis is gesteld dat de oplevering, of een deel ervan indien het een deellevering betreft, kan plaatsvinden. 6.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Glendi kan bewijzen dat zijn schade groter is of de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. 

Artikel 7. Dienstverlening 

7.1 Glendi zal zich naar beste kunnen inspannen om de overeengekomen dienstverlening met zorg uit te voeren. Dit met in achtneming van de met in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden vastgelegde bepalingen. 

7.2 Indien is overeengekomen om de dienstverlening in fasen te laten plaatsvinden, dan is Glendi gerechtigd om de start van de diensten die tot de volgende fase leiden uit te stellen totdat schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever is verkregen voor de voorgaande fase. 

7.3 Glendi is niet verplicht aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Dit tenzij de wijzigingen en/of aanvullingen van de dienstverlening worden vergoed. 

7.4 Glendi is gerechtigd om de overeengekomen werkzaamheden (deels) door derden te laten verrichten. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn niet van toepassing. 

Artikel 8. Wijziging en meerwerk 

8.1 Indien Opdrachtgever de overeengekomen dienstverlening van Glendi wenst te wijzigen en/of aan te vullen, dan dienen de daarmee of daardoor gepaard gaande werkzaamheden conform de gebruikelijke tarieven van Glendi door Opdrachtgever te worden vergoed. 

8.2 Mocht tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijken dat het noodzakelijk is om de overeengekomen werkzaamheden aan te passen en/of aan te vullen, dan treden partijen daartoe in onderling overleg teneinde de financiële gevolgen daarvan vast te leggen. 

Artikel 9. Termijnen 

9.1 Een opgegeven levertijd is een vermoedelijke levertijd. Levertijden zijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Glendi bij aangetekende brief een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze termijn dient in elk geval te worden gesteld op 4 weken. 

9.2 Indien de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst informatie en/of gegevens dient te verstrekken, begint de levertijd te lopen op het moment dat Glendi deze informatie en/of gegevens heeft ontvangen en gecontroleerd. 

9.3 Glendi is bij overschrijding van de levertijd niet gehouden tot het voldoen van een schadevergoeding, van welke aard dan ook, aan de Opdrachtgever. 

9.4 Daar waar met Glendi een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, dient deze één maand voor de einddatum door de Opdrachtgever schriftelijk te worden opgezegd, bij gebreke waarvan de looptijd van de overeenkomst steeds automatisch met één jaar wordt verlengd. In geval van opzegging zal Glendi schriftelijk de einddatum aan de Opdrachtgever bevestigen. 

Artikel 10. Website 

10.1 Partijen erkennen over en weer dat goede samenwerking en goede onderlinge communicatie cruciaal is voor het goed specificeren, ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van een website. Specificatie van de te ontwikkelen website kunnen betrekking hebben op de look and feel, het aantal webpagina’s, de in de website op te nemen of te verwerken tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto- en videobeelden, grafische bestanden, geluid, (toegangs of identificatie)codes en/of ander materiaal. Deze specificaties dienen duidelijk te maken welke functionele, esthetische en technische eigenschappen de website (en behorende webpagina’s) dient te hebben. Daaronder mede begrepen het gebruik van frames en e-mailfaciliteiten. 

10.2 De Opdrachtgever draagt tijdig zorg voor de aanlevering van informatie en/of gegevens die nodig zijn voor de ontwikkeling van een website (en daarbij behorende webpagina’s). De informatie en/of gegevens dienen te worden aangeleverd op een door Glendi aangegeven wijze en/of vorm (zoals: doc, docx, pdf, psd, jpeg, png, tiff etc). 

10.3 Glendi bepaalt in overleg met de Opdrachtgever de uiterlijke kenmerken van een website, zoals layout, logo, de grootte van afbeeldingen, lettertype etc. De auteursrechten van teksten, logo’s en beeldmateriaal die door Glendi zijn bedacht en/of vervaardigd komen aan Glendi toe, tenzij nadrukkelijk anders met de Opdrachtgever is overeengekomen. 

10.4 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk, en aansprakelijk, voor de inhoud van de website. Glendi is gerechtigd om de inhoud van een website (of een deel daarvan) te weigeren indien deze naar het oordeel van Glendi illegaal is, van pornografische aard is, discriminerend is, haatdragend is of afbreuk doet aan de normen en waarden zoals die in Nederland algemeen geldend zijn. 

10.5 Indien overeengekomen is dat Glendi ten behoeve van een website voor een ontwerp van layout of anderszins grafische vormgeving zorgdraagt, dient de Opdrachtgever binnen 7 dagen na aanlevering van het concept tot schriftelijke goedkeuring daarvan zijn overgegaan door daartoe aan Glendi een mail toe te zenden. Zolang de Opdrachtgever niet tot goedkeuring is overgegaan is Glendi gerechtigd tot opschorting van de verdere uitvoering van de dienstverlening over te gaan. Een eenmaal door de Opdrachtgever goedgekeurde layout of grafische vormgeving is alleen dan te wijzigen en/of aan te vullen, indien de Opdrachtgever de met de wijziging of aanvulling gepaard gaande werkzaamheden aan Glendi volledig vergoedt. 

10.6 Indien één of meer tekstbestanden in de te ontwikkelen website vanuit de Nederlandse taal naar een buitenlandse taal dienen te worden vertaald, dan zal de Opdrachtgever daarvoor op eigen kosten zorgdragen. Dit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

10.7 Zodra de website voor oplevering gereed is, zal Glendi daartoe aan de Opdrachtgever een mail toe te zenden. Vanaf de dag van activering van de website wordt deze als volledig opgeleverd beschouwd. Eventuele opmerkingen of klachten over de opgeleverde website dienen binnen 15 dagen na oplevering aan Glendi schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.8 Voor onderhoud en/of beheer van de geleverde website dient een aparte schriftelijke overeenkomst met Glendi te worden aangegaan. De inhoud en omvang van die dienstverlening beperkt zich in beginsel tot het zich naar beste kunnen inspannen om fouten in de weergave van de website en in de technische werking daarvan binnen redelijke termijn te herstellen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Fotografie

11.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Glendi (hierna in artikel 11 genoemd: “fotograaf”).

11.2 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 

11.3 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld. 

11.4 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 11.3 genoemde exploitatierecht. 

11.5 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. 

11.6 Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. 

11.7 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. 

11.8 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

11.9 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. 

11.10 De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. 

11.11 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

Artikel 12. Vertrouwelijkheid en beveiliging 

12.1 Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard zijn, geheim blijven. Vertrouwelijke gegevens mogen slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

12.2 In geval bij werkzaamheden van Glendi persoonsgegevens worden verwerkt, dan draagt de Opdrachtgever ervoor zorg dat Glendi aan de verplichtingen voortvloeiende uit wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens kan voldoen. In elk geval ligt de verantwoordelijkheid voor de verplichtingen voortvloeiende uit wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Glendi voor elke (rechts)vordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de (persoons)gegevens. 12.3 Indien Glendi op grond van de overeenkomst dient te voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, dan zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties zoals vastgelegd in de overeenkomst. Mocht in de overeenkomst geen beschrijving van een beveiliging zijn opgenomen, dan zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. Glendi staat er echter nimmer voor in dat de informatiebeveiliging doeltreffend is. 

Artikel 13. Klachten 

13.1 Gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 week na ontdekking door de Opdrachtgever bij Glendi schriftelijk te worden gemeld. Indien de klacht betrekking heeft op een storing dan dient de Opdrachtgever die zo spoedig mogelijk aan Glendi te melden op de door Glendi aan te geven wijze. Glendi zal zich dan inspannen de storing op te lossen conform partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Indien het noodzakelijk of wenselijk is voor het onderzoek naar de storing, zal de Opdrachtgever alle nodig of wenselijk geachte medewerking verlenen. Glendi is gerechtigd kosten in rekening te brengen indien de storing verband houdt met onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik door de Opdrachtgever of het niet naleven van gebruiksvoorschriften. 

13.2 Klachten ter zake van facturen dienen binnen 1 week na factuurdatum schriftelijk bij Glendi te zijn ingediend. 

13.3 Na het verstrijken van de in artikel 13.1 en 13.2 gestelde termijnen wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames worden alsdan door Glendi niet meer in behandeling genomen. 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

14.1 Op Glendi rust een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Glendi kan, gezien de specifieke eigenschappen van het internet, de toegang tot een website zonder onderbreking door gebruikers van het internet noch de snelheid van die toegang garanderen. Onderbreking en/of storing van de telecommunicatieverbindingen dan wel storing van internet of computernetwerk valt niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Glendi nu deze niet onder de controle van Glendi valt. 

14.2 De Opdrachtgever is zich er bewust van, en aanvaardt dat ook, dat Glendi de lokalisering, de weergavetermijnen, de conversiegraad, het aantal bezoekers van een website of de positionering van de website binnen zoekmachines niet kan garanderen. Ook is de Opdrachtgever zich er bewust van, en aanvaardt dat ook, dat Glendi niet kan instaan voor de integratie van nieuwe modules en de daaruit voortvloeiende werking van de website. Glendi is daarvoor niet aansprakelijk. 

14.3 De aansprakelijkheid van Glendi voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de dienstverlening, of uit enige andere hoofde, is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Bij een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan één jaar wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. Voor mondelinge adviezen is Glendi nimmer aansprakelijk. 14.4 De aansprakelijkheid van Glendi voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Opdrachtgever, schade als gevolg van door de Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of programmatuur is uitgesloten. Dit tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Ook is de aansprakelijkheid van Glendi uitgesloten voor verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 

Artikel 15. Overmacht 

15.1 Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Glendi geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Glendi niet in staat is de verplichting na te komen. In elk geval wordt mede onder overmacht verstaan: overmacht van toeleveranciers van Glendi, het niet nakomen van verplichtingen door toeleveranciers die door de Opdrachtgever zijn voorgeschreven, gebrekkige apparatuur en/of programmatuur, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, werkbezetting, staking in het bedrijf van Glendi, onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden, oorlog of algemene vervoersproblemen. 

15.2 Indien sprake is van overmacht die naar het oordeel van Glendi van tijdelijke aard is, heeft hij het recht zijn prestatie op te schorten totdat de overmachtsituatie is opgeheven. De Opdrachtgever is dan niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden. 

15.3 Indien sprake is van overmacht die naar het oordeel van Glendi van blijvende aard is, althans langer dan 3 maanden zal gaan duren, zal Glendi de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen en zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hier een schadevergoeding tegenover staat. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst reeds is gepresteerd zal in dat geval naar verhouding worden afgerekend. 

Artikel 16. Opschorting en retentierecht 

16.1 Glendi is gerechtigd tot opschorting van haar dienstverlening over te gaan zodra de Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Ook het niet nakomen van het bepaalde in artikel 5.3 geeft aan Glendi het recht tot opschorting. 

16.2 In geval van opschorting door Glendi is Glendi gerechtigd om het gebruik van de website (daaronder medebegrepen toegangs- en identificatiecodes en/of wachtwoorden) op te schorten en deze te wijzigen. 

16.3 Glendi is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het recht van opschorting. 

Artikel 17. Rechten van Intellectuele eigendom 

17.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die bij de uitvoering van de dienstverlening door Glendi zijn ontwikkeld of terbeschikking zijn gesteld, zoals (grafische)ontwerpen, documentatie, programmatuur of andere materialen berusten bij Glendi of diens licentiegever(s). De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht en de bevoegdheden die bij de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd. 

17.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website, programmatuur, databestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen. Glendi is gerechtigd om ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten technische voorzieningen aan te brengen, welke voorzieningen niet door de Opdrachtgever mogen worden verwijderd of omzeild. 

17.3 De Opdrachtgever garandeert dat aan Glendi verstrekte informatie en/of gegevens geen inbreuk maken op recht van intellectuele eigendom van derden. Daaronder wordt medebegrepen aan Glendi verstrekte tekst, geluid, beeldmateriaal, logo’s, hyperlinks etc. Indien de inhoud van de website(s) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder medebegrepen het aanbieden van namaakproducten), dan geschiedt dat onder de volledig eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. 

17.4 De Opdrachtgever vrijwaart Glendi tegen elke (rechts)vordering van derden die is gebaseerd op het standpunt dat website(s), databestanden, programmatuur of andere materialen (waaronder ook medebegrepen via de website aangeboden producten) inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde.

Artikel 18. Overige bepalingen 

18.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

18.2 Indien de dienstverlening door twee of meer Opdrachtgevers met Glendi wordt aangegaan, dan zijn zij beide tegenover Glendi hoofdelijk verbonden en aansprakelijk voor de volledige nakoming van de gesloten overeenkomst. 

18.3 Indien de Opdrachtgever niet woonachtig is en/of gevestigd is in Nederland en/of de door Glendi te verrichte overeenkomst niet in Nederland plaatsvindt, zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. 

18.4 In geval tussen Glendi en de Opdrachtgever een geschil over de overeenkomst, waaronder ook begrepen de uitvoering daarvan, dan zullen partijen zoveel mogelijk via minnelijke weg hun geschil proberen op te lossen. Mocht via minnelijk overleg geen oplossing worden bereikt, dan dienen alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één partij als zodanig worden beschouwd en die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van de tot stand gekomen overeenkomst(en) of een uitvloeisel daarvan, bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch aanhangig worden gemaakt. Dit tenzij dwingend een ander bevoegde rechter door de Wet is voorgeschreven. 

18.5 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de Opdrachtgever ter zake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan;

Samen met ons aan een mooi project werken?

Kom jij ons team versterken?